KVKK Aydınlatma Metni

Son Düzenlenme Tarihi: 22.12.2022

Aydınlatma Metni - KVKK


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyenlerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenlemek amacıyla "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

NetX Bilişim Anonim Şirketi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verileri KVKK’da belirtilen ve aşağıda detayları açıklanan amaçlar çerçevesinde, bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kayıt edeceğimizi, depolayacağımızı, muhafaza edeceğimizi ve kanunen kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşacağımızı KVKK’nın öngördüğü şartlarda üçüncü kişilere ve şirketlere aktaracağımızı bilgilerinize sunuyoruz.

KİŞİSEL VERİ HUKUKUNA İLİŞKİN TANIMLAMALAR


Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?


Kişisel veri, kimliğinizi belirleyen veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu kapsamda başlıca kimlik bilgileriniz olan adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız olmak üzere, adres ve telefon bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz gibi sizinle ilişkilendirilebilir her türlü bilgi "Kişisel Veri" olarak ifade edilmektedir. KVKK’nın 6. maddesinde düzenlenen özel nitelikli veriler ise "Özel Nitelikli Kişisel Veri" olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Kişisel Verileriniz için yapılacak açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Bu kapsamda NETX olarak KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize ait Kişisel Verileri toplayarak muhafaza etmekteyiz. Yapılan işlemleri şu şekilde detaylandırabiliriz:

 • Kimlik Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi gibi kişinin kimliğini tanıtıcı verilerdir.
 • İletişim Bilgileri: Müşterilerimizden topladığımız telefon numarası, yerleşim yeri adresi, e-posta adresi gibi iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • Görsel ve İşitsel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen tüm görsel materyaller ile görüşmeler sırasında yapılan ses kayıtlarını içeren kişisel verilerdir.
 • Finansal Bilgiler: Müşterilerimizden topladığımız ve ilgili veri sahibi ile ilişkilendirilebilen borç bakiyesi, alacak miktarı, ücret, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.
 • İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden elde edilen kişisel verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları) gibi verilerdir.
 • Diğer Veriler: Müşterilerimizden topladığımız teknik işlem güvenliği için satın alma bilgileri, çerezler, alan adları ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ ŞARTLARDA İŞLİYORUZ?


ŞİRKET müşterilerine ait Kişisel Verilerini öncelikle aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir:

 • - Açık rızanızın bulunması,
 • - Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
 • - Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • - Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması.

NETX söz konusu Kişisel Verileri aşağıdaki diğer hukuki sebeplerin bir veya birkaçına dayanarak da işleyebilmektedir:

 • - Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • - NETX olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • - Sahip olduğunuz servis ve hizmetlerin devamlılığı, varsa olası aksaklığın ve/veya teknik problemin giderilmesi,
 • - Hizmet ve/veya ürün ve/veya servis bütününün devamlılığı için mevcut verilerin güncellenmesi,

Kullanıcılara ait Kişisel Veriler yukarıda yer alan başlıca amaç ve yöntemlerle; web sitemiz üzerinden, e-posta, kısa mesaj gibi iletişim yöntemleri kanalıyla, NETX satış ve pazarlama, destek, memnuniyet, geri bildirim faaliyetleri kapsamında sesli, yazılı veya elektronik ortamda toplamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE AMAÇLA İŞLİYORUZ?

KVKK kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve kanuni şartlar çerçevesinde şirket menfaatine yönelik kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz. Söz konusu veri işleme faaliyetinde güttüğümüz amaçları başlıca sıralarsak;

 • - Elektronik ortamda tüm kayıtlarınızı düzenleyebilmek,
 • - Resmi makamların talep etmesi halinde bilgi verebilmek,
 • - Kullanıcılarımızın taleplerine ilişkin yeni kampanyalar oluşturabilmek,
 • - Kullanım süresi sona ermek üzere olan üyelerimizi bilgilendirebilmek,
 • - Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek
 • - Şirketin sunduğu ürün ve hizmetler için tedarikçilerin yurtdışında olması sebebiyle hizmet ifasının yurt dışında gerçekleşmesi gereken durumlarda (alan adı kaydı, SSL tahsisi, sunucu tahsisi gibi) ürünün, tahsisini ve/veya güncellenmesi sağlayabilmek,
 • - Hizmet ve Ürünlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • - Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi

Yukarıda sayılan amaçların yanı sıra sair diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMAKTADIR?


NETX, Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya oldukça önem verir. Bu kapsamda Kişisel Verileri yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız. Kullanıcılarımız, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgiye, NETX’e ait iletişim kanalları vasıtasıyla öğrenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ 3.KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?


NETX olarak Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

Yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde, Kişisel Verilerinizi, yurtiçinde ve yurtdışında iş birliği yaptığımız ve/veya hizmet aldığımız iş ortakları, tedarikçiler, soruşturma makamları ve diğer resmi kurumlar, avukatlar, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortakları ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz firmalara aktarabilmekteyiz.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU USULLERİ NELERDEN OLUŞUR?


NETX bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • - Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • - Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Varsa yurtiçinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • - İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • - Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • - İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Burada sayılan seçimlik haklarınızı kullanmak istediğinizde, aşağıda belirtilen başvuru kanalları ve usulleri doğrultusunda, sizden gelecek bildirimleri en kısa sürede sonuçlandıracağız.

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; NetX Bilişim A.Ş. BARBAROS MAH. IHLAMUR BUL. NO: 3/15 Ataşehir, İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. KVKK kapsamında başta 28. Ve 5. Madde olmak üzere düzenlenen tüm istisna haller bu hükmün istinası niteliğindedir.

NETX’e yöneltilen talepler sonucunda, talepleriniz kabul edilebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedilebilir. Talep sonucunuzu, yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, NETX olarak derhal talebin gereğini yerine getireceğimizi belirtmek isteriz.

NETX’e yöneltmiş olduğunuz taleplerin reddedilmesi veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün veya cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurum’una şikâyette bulunabilirsiniz.

VERİ SORUMLUSU OLARAK KİMLİK BİLGİLERİMİZ


NetX Bilişim Anonim Şirketi

Adres: BARBAROS MAH. IHLAMUR BUL. NO: 3/15 Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0850 307 47 87

Mersis No: 0631-1568-2930-0001

Mail Adresi: [email protected]